Het verhaal van de oprichting

 

Ons verlangen, om met deze internetgebedskring te beginnen, ontstond vooral door de Boodschappen van de “Warnung" ( http://www.diewarnung.net/index.htm ). Wij waren eerst met 4, nu al met 5 dames van verschillende leeftijden uit Oostenrijk (Omgeving Linz end Wachau), die zich eind september 2011 primair door mailcontact hebben leren kennen. Ons verbond een gemeenschappelijke wens: Ondanks de omvangrijke eisen welke onze verschillende levenssituaties van ons vragen en de ruimtelijke scheiding om een gebedskring op te richten, als ook om de uitwisseling met gelijkgezinden te bevorderen, om op de dringende oproep van Jezus te antwoorden.

 

Als gevolg van het groot aantal, gedeeltelijk al erkende verschijningsplaatsen en boodschappen zijn wij ervan overtuigd, dat de Heiligste Drievuldigheid in Zijn liefde en barmhartigheid probeert, al Zijn geliefde kinderen op aarde voor te bereiden op komende gebeurtenissen, waarbij Zij zeer sterk tot omkeer, gebed en waakzaamheid oproept. – Het zij door de H. Maagd Maria, door engelen en heiligen of door een van de drie Goddelijke personen zelf, die zich tot uitgekozen zielen wenden, om de wereld uit haar vernietigende slaap van ongeloof, zonden en lauwheid wakker te schudden. Heel opvallend is voor ons, dat in vele boodschappen van een kruis aan de hemel, een groot (hemel)teken van Zijn Goddelijke Barmhartigheid sprake is (bijvoorbeeld in Garabandal of bij de H. Sr. Faustina).

 

De Waarschuwing

 

Sinds november 2010 verkondigt Jezus naar verluidt ook aan een Europese zieneres met het pseudoniem "Maria Divine Mercy" of te wel "Maria van de Goddelijke Barmhartigheid" (een in het verborgene levende familiemoeder van vier kinderen, die net nog op jeugdige leeftijd zijn of te wel net volwassen worden) het spoedig komen van een waarschuwing, een teken aan de hemel van barmhartigheid dat voor iedereen zichtbaar zal zijn. De hemel zal rood gaan kleuren, een groot kruis waarmee de Gekruisigde aan de horizon zal verschijnen en iedere mens ouder dan 7 jaar zal de genade verkrijgen om in zijn eigen ziel te schouwen, dat betekent dat hij in dit moment zal erkennen, dat God, echter ook de hemel, de hel en het vagevuur werkelijk bestaan en hem / haar zal de toestand van zijn ziel met al zijn / haar zonden en de afstand van hem / haar tot God pijnlijk voor ogen zal worden getoond.

Daarom moeten wij ons goed op deze Waarschuwing voorbereiden en dit, misschien grootste teken van Gods barmhartigheid sinds de offerdood van Jezus aan het kruis, niet met angst maar met grote vreugde en dankbaarheid verwachten, want velen zullen zich, volgens Jezus, door deze Waarschuwing bekeren. Diegenen, die zich goed hebben voorbereid en zich in de stand van genade bevinden, zullen door deze unieke gebeurtenis, met nog grotere liefde en vreugde worden vervuld. 

Interview met Maria Divine Mercy, de zienster van de “Waarschuwing”: Interview mit Maria Divine Mercy.docx (21,3 kB)

 

Wij worden verder opgeroepen, voor onze ongelovige broeders en zusters, vooral in onze gezinnen en families, echter ook voor onze landen en voor de hele mensheid te bidden, de door satan in zijn ban getrokken zielen te bevrijden en de aarde op het Beloofde nieuwe Paradijs voor te bereiden, zie

. http://www.thewarningsecondcoming.com/ und http://www.diewarnung.net/index.htm). 

 

Deze internetgebedskring wil daarom ook graag een netwerk voor de tijd onmiddellijk na de Waarschuwing voorbereiden, als het nodig is, veel bekeerde zielen liefdevol te ontvangen, te leiden en over het gebeurde uitleg te geven.

 

 

Enige citaten uit de Boodschappen:

 

 "Ik roep alle Kerken, Religies en Geloofsrichtingen van  de wereld op, voor de mensheid en voor degenen zonder Geloof te bidden — nu.(Boodschap van 21. November 2010).

 

 "Mijn geliefde en trouwe volgelingen verenigen zich nu in deze tijd in de hele wereld door de band van de machtige Goddelijke Liefde, om te vechten de zielen voor de verdoemenis te redden." (Boodschap van 26.11.2010)

 

 "Door het bidden van de barmhartigheidrozenkrans kunnen miljoenen worden gered, ook als dit slechts door een kleine groep van gelovige liefdevolle volgelingen wordt gedaan." (16. April 2011)

 

 Mijn geliefde dochter, met liefde spreek Ik vanavond met jou; want heel snel zullen nu altijd meer van mijn geliefde volgelingen zich gaan verenigen, om tegen de Bedrieger te strijden“ (Boodschap van 11. Juni 2011)

 

 „Sta op, Mijn kinderen, en strijdt tegen deze opeenvolging van het kwaad door gebed" (Boodschap van 23.September 2011)

__________________________________________________________________________________________________________

Opmerking: Alle gebruikte citaten uit de Boodschappen stammen van de Website van de Duitse vertaling van: http://www.diewarnung.net/index.htm

Wir unterwerfen uns darüberhinaus, genauso wie die Seherin selbst,  hinsichtlich der Echtheit dieser Botschaften völlig dem Urteil des Papsttums. Wenn es eine Frage prophetischer Offenbarungen ist, ist der Papst alleiniger Richter. (Papst Leo X., Laterankonzil 1513). Derzeit erhält sie spirituelle Führung durch verschiedene Kanäle innerhalb der Kirche. Nach dem Dekret der Kongregation der Glaubenslehre, genehmigt durch Papst Paul VI. (14. Oktober 1966), sind Artikel 1399 und 2318 des Kanonischen Rechtes aufgehoben. Für die Veröffentlichung göttlicher Offenbarungen, Prophezeiungen oder Wunder ist kein Imprimatur erforderlich. (Vgl. http://www.diewarnung.net/start_g.htm)

____________________________________________________________________________________________________________

 

 


Tenslotte willen wij betonen, dat wij onze internetgebedskring niet primair op deze Boodschappen hebben opgebouwd. Daarom zullen wij ook nooit, mensen die sceptisch tegenover deze Boodschappen staan, van onze Gebedskring uitsluiten.

 

ALLEN, die naar het gezamenlijk gebed verlangen en die de liefde en de genade van God met ons willen uitreiken, zijn van harte welkom!

 

VERSCHEIDENE

01-08-2019 02:22

 

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans worden deze gebeden - 7  Augustus (Voor de redding van de zielen)

 

(96 - 7,13, 17, 19, 35, 37, 41, 58, 64, 65, 67, 73, 80, 104, 105, 106, 111, 112, 117, 118, 127, 128, 130, 147,150, 157, 169 - 96)

 

Dan bidden we het kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tot slot reciteren we het Kruistochtengebed 132** Satan antwoorden om deze missie te beschermen (Boodschap van 31 januari 2014)

** Als je deze kruistocht 50 keer wilt bidden, kun je het doen

 

 
Hoor nu Mijn gebed om jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Crusade Prayer 96" (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

01-08-2019 01:08

 

We zullen de volgende gebeden bidden op 2, 3 en 4 augustus, ter voorbereiding op de verjaardag van onze hemelse Moeder op 5 augustus.

 

    A N G E L U S    

Angelus Domini nuntiavit Mariae et concepit de Spiritu Sancto.

*Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, or pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ecce, ancilla Domini, Fiat mihi secundum verbum Tuum.

Ave, Maria ...

Et verbum caro factum est et habitavit in nobis.

Ave, Maria ...

 

Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi.

 

Oremus. Gratiam Tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi, filii Tui, incarnationem
congnovimus, per passionem Eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Eundem Christum, Dominum nostrum. Amen.

 

 

Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria

Tijdens de tweede wereldoorlog heeft paus Pius XII de christenheid uitgenodigd haar toevlucht te nemen tot de heilige Moeder Gods. Wij beroepen ons daarbij op de reine liefde van haar onbevlekt Hart, die ons de zekerheid geeft van haar moederlijke bescherming en tevens het meest verheven voorbeeld van de navolging van Christus. Zelf heeft de Moeder Gods de wereld op deze bescherming en op dit voorbeeld gewezen, toen zij het geheim van haar liefde openbaarde bij de verschijningen te Fatima.

 

Koningin van de heilige rozenkrans, hulp der christenen, toevlucht van het mensdom, gij die in elke kruistocht van de Heer zegeviert, smekend vallen wij neer voor uw troon, vol vertrouwen dat gij ons barmhartigheid zult verwerven en dat gij ons in deze rampvolle tijd genaden, tijdige hulp en bescherming zult geven, niet om onze verdiensten waarop wij ons niets laten voorstaan, maar uitsluitend om de onmetelijke goedheid van uw moederlijk Hart.

Verenigd met de heilige Kerk, het mystieke lichaam van uw Jezus, dat op zoveel plaatsen lijdt en bloedt, en zo hevig wordt beproefd, verenigd ook met de gehele wereld, die door wilde vijandschap verscheurd en door vlammende haar verteerd wordt, en aldus het slachtoffer is van haar eigen ongerechtigheid, vertrouwen en wijden wij ons aan uw onbevlekt Hart toe in deze bange stonde in de geschiedenis van de mensheid.

Zie vol medelijden neer op zoveel stoffelijke en zedelijke ellende; op al dat leed, die angsten van vaders en moeders, van echtgenoten, van broers en zusters, van onschuldige kinderen; op al die geknakte jonge levens, op die lichamen, vaneen gereten in een afschuwelijke slachting; op de zielen in vertwijfeling en in doodsangst, of in gevaar voor eeuwig verloren te gaan.

Gij, Moeder van barmhartigheid, verkrijg voor ons van God de vrede, en vooral die genade, welke in één oogwenk de harten van de mensen kan bekeren, welke de vrede voorbereidt, bewerkt en verzekert. Koningin van de vrede, bid voor ons en geef aan de wereld in oorlog de vrede waarnaar de volkeren verlangen, de vrede in waarheid, in de rechtvaardigheid en in de liefde van Christus. Geef hun, dat de wapens tot rust en de harten tot vrede komen, opdat in de rust van de orde Gods rijk zich verbreide. Verleen uw bescherming aan de ongelovigen en aan allen die nog neerliggen in de schaduwen van de dood; geef hun vrede en doe voor hen de Zon van de waarheid opgaan, opdat zij, evenals wij voor de enige Verlosser van de wereld kunnen herhalen: Eer aan God in de hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil.

Geef vrede aan de volkeren, die zijn afgescheiden door dwaling of door scheuring, en vooral aan hen, die u een bijzondere godsvrucht toedragen, bij wie geen huis werd gevonden waar uw beeltenis, die nu misschien is weggeborgen tot betere tijden, niet werd vereerd. Leid hen terug tot de ene schaapsstal van Christus, onder de ene en ware Herder. Verkrijg vrede en complete vrijheid voor de heilige kerk van God. Houd de wassende vloed van het moderne heidendom tegen. Wek de gelovigen op tot liefde voor de zuiverheid, tot de beoefening van een christelijk leven en tot apostolische ijver, opdat het volk Gods toeneme in verdiensten en in aantal.

Eindelijk, zoals weleer de kerk en geheel het mensdom werd toegewijd aan het heilig Hart van Jezus, omdat zij op Hem alle hoop stelden als teken en onderpand van overwinning en redding, zo wijden wij ons nu voor immer toe aan u, aan uw onbevlekt Hart, o onze Moeder en Koningin van de wereld; opdat door uw liefde en door uw schutse de zege van het rijk Gods worde verhaast en alle volkeren, in vrede met elkander en met God, u zalig prijzen, en van het ene uiteinde van de aarde tot het andere met u aanheffen het eeuwig Magnificat van eer, liefde en dankbaarheid aan Jezus’ heilig Hart, waarin alleen zij kunnen vinden de waarheid, het leven en de vrede.

 

   kruistochtgebeden 115, 138, 144    

 

Kruistochtgebed 115 - Om de gave van bekering

O Moeder van de Verlossing, bedek mijn ziel met Uw tranen van verlossing.
Verlos mij van twijfels.
Verhef mijn hart zodat ik de aanwezigheid van Uw Zoon zal voelen.
Breng mij vrede en vertroosting.
Bid opdat ik werkelijk bekeerd zal worden.
Help mij de waarheid aan te nemen en open mijn hart om de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen. Amen

 

Kruistochtgebed 138 - Bescherming tegen haat

O Moeder van de Verlossing,
bescherm mij tegen elke vorm van haat.
Help mij te zwijgen wanneer ik met haat geconfronteerd word.
Houd mij sterk in mijn trouw aan Jezus Christus wanneer ik op mijn zwakst ben.
Verzegel mijn lippen.
Help mij om diegenen de rug toe te keren die met mij de strijd aanbinden met woorden die de Leer van Uw Zoon loochenen, of die mij vanwege mijn geloof beschimpen.
Bid voor deze zielen, lieve Moeder, zodat zij aan Satan zullen verzaken en in hun ziel de vrede van Uw liefde en het gezag van de Heilige Geest zullen voelen. Amen

 

 

Kruistochtgebed 144 - Om het christelijk geloof te beschermen

O Moeder van de Verlossing,
spreek a.u.b. ten beste voor de zielen van de Christenen overal ter wereld.
Help hen a.u.b. hun geloof te bewaren en trouw te blijven aan de onderrichtingen van Jezus Christus.
Bid dat zij de geest- en zielskracht zullen hebben om te allen tijde hun geloof te handhaven.
Spreek voor hen ten beste, lieve Moeder, om hun ogen te openen voor de waarheid en hun de genaden te schenken om elke valse leerstelling die hun in naam van Jezus voorgehouden wordt, te onderscheiden.
Help hen ware en trouwe dienaren van God te blijven en af te zien van kwaad en leugens, zelfs als zij hierdoor pijn en spot te verduren krijgen.
O Moeder van de Verlossing, bescherm al Uw kinderen en bid dat iedere Christen tot zijn laatste snik het pad van de Heer zal volgen. Amen.
31-07-2019 03:56

 

 

 

 

Mijn geboortedag is een heel bijzondere feestdag

20.30 u

 

Morgen, Mijn kind, is het een heel bijzonder feest voor Mij, jullie geliefde Moeder, want dat is Mijn geboortedag.

Mijn Hart kreunt van verdriet door de wantoestand waaronder Mijn Zoon door de zonden van de mensheid lijdt. Ik glimlach om Mijn kinderen alles te zien doen wat ze kunnen om zielen te redden, maar toch vloeien Mijn tranen nog omdat Ik het lijden in jullie wereld niet meer kan aanzien.

Mijn kind, wend je bij het verspreiden van de boodschappen van Mijn Zoon, Jezus Christus, en de Allerhoogste God zelfs niet één moment af want de tijd raakt op! Wijd zoveel tijd als je kunt aan dit werk! Ga zo door! Ik zal je te allen tijde bedekken met Mijn heilige mantel.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Hemel

========================================================================

Wij stellen voor: om deze bijzondere dag te eren, laten wij bidden voor de voorspraak en bescherming van onze Moeder, de Maagd Maria, de Moeder van de Verlossing, de Rozenkrans, de Kruistochtgebedsnoveen van redding, een geschenk van uw voorkeur en enkele of alle van de volgende kruistochgebeden die vandaag, op uw verjaardag, worden gebeden:

 

 

26,                    130,

17,                    19,

38,                    47,

63,                    68,

74,                    91,

97,                    98,

113,                  115,

131,                  138,

151,                  153,

155,                  159,

166                           

 

========================================================================

 

ALLEEN VOOR PRIESTERS:

 

Kruistochtgebed 125  - Om het allerheiligste Woord van God te verdedigen


O Moeder van de Verlossing, help mij,
een nederige dienaar van God,
om in tijden van kwelling Zijn allerheiligste Woord te verdedigen.
Wijd mij, lieve Moeder, toe aan Uw Zoon zodat Hij mij met Zijn Kostbaar Bloed kan bedekken.
Verleen mij, door de tussenkomst van Uw Zoon, de genade, de kracht en de wil om trouw te blijven aan de Leer van Christus in de tijd van de Verdrukking, die Zijn allerheiligste Kerk op aarde zal verteren. Amen.

 

Kruistochtgebed 135  - Om de waarheid te verdedigen

Ik verlang dat alle priesters, die deze treurige beproevingen het hoofd zullen moeten bieden, dit kruistochtgebed (135) bidden.

O geliefde Moeder van de Verlossing,help mij in mijn moment van nood.
Bid dat ik door de kracht van de Heilige Geest gezegend word met de gaven,
die over mijn onwaardige ziel uitgestort worden om te allen tijde de waarheid te verdedigen.
Steun mij in elk voorval waar er mij gevraagd wordt om de waarheid, het Woord van God,
de heilige Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te verloochenen.
 
Help mij gebruik te maken van de genaden die ik ontvang om voet bij stuk te houden
tegen de verdorvenheid van Satan en al die arme zielen die hij gebruikt om Uw Zoon, Jezus Christus, te onteren.
 
Help mij in mijn uur van nood.
Schenk mij, ter wille van de zielen, de moed
om elk kind van God te voorzien van de Sacramenten
wanneer mij door de vijanden van God wellicht verboden wordt om dat te doen. Amen.

 

31-07-2019 03:50

 

‘Portiuncula’ was de naam die de jonge Franciscus destijds gaf aan het verkommerde Mariakapelletje buiten de muren van Assisi, dat hij eigenhandig had hersteld. De gerestaureerde kapel werd opnieuw ingewijd op 2 augustus 1208. In de loop van de 16de en 17de eeuw werd omheen de portiuncula-kapel een indrukwekkende barokke basiliek gebouwd, die opgedragen werd aan Onze-Lieve-Vrouw-ter-Engelen. Het originele kapelletje staat er nog altijd, pal in het midden van de basiliek.

Volgens de traditie zou Franciscus van Paus Honorius III destijds een volle aflaat hebben verkregen voor iedereen die de het kapelletje bezocht. Aanvankelijk kon dat alleen op 2 augustus, maar sinds 1952 ook voor een bezoek aan andere kerken en kapellen en op andere dagen. Vooral op Allerzielen liepen destijds veel mensen hun parochiekerk in en uit. Het ging immers om een zogenaamde ‘toties-quoties’-aflaat, d.w.z. dat men een aflaat verdiende telkens als men de kerk binnenging en er bepaalde gebeden bad.

 

  • Onder de gebruikelijke condities zegt men het Credo op, bidt men vijf Onze-Vaders, vijf Wees-Gegroetjes en vijf Eer-aan-de-Vaders ter intentie van de Paus. Men moet zich ook biechten en tijdens de mis ter communie gaan.


Deze aflaat is te verkrijgen in elke Basilica Minor (33, § 2, c), elke Kathedraal (33, § 3, e) of elke parochiekerk (33, § 5, b).
(Referentie: Enchiridion Indulgentiarum, 4de editie)

01-07-2019 03:48

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans worden deze gebeden - 7  Juli (Voor Gouverneurs, Naties en om oorlogen te vermijden)

 

(96 - 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120, 162, 164 - 96)

 

Dan bidden we het kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tot slot reciteren we het Kruistochtengebed 132** Satan antwoorden om deze missie te beschermen (Boodschap van 31 januari 2014)

** Als je deze kruistocht 50 keer wilt bidden, kun je het doen

 

 
Hoor nu Mijn gebed om jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Crusade Prayer 96" (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

02-06-2019 03:49

 

 

Moeder van de Verlossing: De feestdag van de Moeder van de Verlossing zal de laatste dag zijn die Mij, de Moeder van God, toegekend wordt

14.13 u

Mijn lieve kinderen, alleen zielen die Zijn Goddelijke Barmhartigheid aannemen, kunnen door Mijn Zoon, Jezus Christus, met redding begiftigd worden.

De Medaille van Verlossing is echter een uitzonderlijk geschenk van de Hemel dat, vanwege de grote liefde die Mijn Zoon voor al Gods kinderen heeft, aan de wereld gegeven wordt. Door de bevoegdheden die Mij, op bevel van Mijn Eeuwige Vader, geschonken zijn, zal deze Medaille verantwoordelijk zijn voor de redding van miljarden zielen. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat zodra een ziel deze Medaille met een open hart aanneemt, dit tot bekering zal leiden.

Mijn rol als Medeverlosseres, in het bijstaan van Mijn Zoon in Zijn groot plan om iedereen te verenigen en hun eeuwig leven te bezorgen, staat vast. Alle bevoegdheden die Mij, als Moeder van de Verlossing, toegewezen werden om de kop van de slang te verpletteren, hebben ervoor gezorgd dat zijn macht snel zal afnemen. Dat is de reden waarom hij, de Boze, deze Medaille verfoeit en hij elke ziel die hij teistert, zal gebruiken om schunnigheden uit te schreeuwen om deze te bestrijden. Jullie moeten de geest van het kwaad te allen tijde negeren en in de komende jaren op deze bijzondere dag tot Mij, jullie geliefde Moeder bidden, om bijzondere genaden. Ik roep deze dag, 4 juni 2014, uit tot feestdag van de Moeder van de Verlossing. Wanneer jullie op deze dag dit gebed bidden, zal Ik voor alle zielen ten beste spreken om het geschenk van redding, vooral voor diegenen die in grote geestelijke duisternis van de ziel verkeren.

Kruistochtgebed (154) ‘Gebed op de feestdag van de Moeder van de Verlossing’

O Moeder van de Verlossing,
op deze dag, 4 juni, de feestdag van de Moeder van de Verlossing,
plaats ik de volgende zielen voor U (som de namen op).
 
A.u.b., schenk mij
en al diegenen die U, lieve Moeder, eren
en die de Medaille van Verlossing ronddelen,
alle bescherming tegen de Boze
en tegen al diegenen die de barmhartigheid van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
en al de gaven waarmee Hij de mensheid begiftigt, verwerpen.
 
Bid, lieve Moeder,
dat aan alle zielen het geschenk van eeuwige zaligheid verleend zal worden. Amen.

Kinderen, denk aan wat Ik jullie verteld heb: Doe in tijden van grote nood steeds een beroep op Mij, jullie Moeder, om jullie te hulp te komen. Ik zal altijd voor jullie ten beste spreken om jullie te allen tijde vrede en troost te bezorgen in jullie streven om dicht bij Mijn Zoon te geraken.

Vandaag, de feestdag van de Moeder van de Verlossing, zal de laatste dag zijn die Mij, de Moeder van God, toegekend wordt. Verheug jullie, want op dit moment verenigen al de engelen en heiligen zich omwille van de zielen die nu beschermd zullen worden tegen de Boze, en van wie het lot nu bij Mijn Zoon zal liggen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

**********************

Moeder van de Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen

16.12 u

Mijn kind, Ik ben de Vrouw bekleed met de zon, en het is de zon die het Licht van God in de wereld vertegenwoordigt. Zonder de zon is er geen licht. Zonder het licht is er geen leven. Zonder God is er alleen de dood.

Mijn rol als de Moeder van de Verlossing – waarbij Ik Mijn Zoon zal bijstaan in deze missie, Zijn laatste missie, Zijn uiteindelijke plan om Zijn Vaders Verbond, om elke ziel redding te brengen, te voltooien – houdt in dat Ik alles zal doen wat Ik kan om Hem de zielen te bezorgen, naar wie Hij zo verlangt. Ik zou willen dat bekend wordt dat Ik niet enkel aangesteld werd als Koningin van de Hemel, maar ook als Koningin over de twaalf stammen van Israël. In het Nieuw Jeruzalem zullen twaalf naties heersen. De twaalf sterren op Mijn kroon, die tijdens Mijn kroning door Mijn Zoon, Jezus Christus, op Mijn hoofd gezet werden, duiden op deze profetie. Elk van deze sterren staat voor de twaalf naties, die zich zullen ontvouwen op de Dag van het Oordeel.

Alle zielen, waaronder zowel diegenen die uit de dood zullen opstaan als diegenen die op heden in de wereld nog in leven zijn en die in het Licht van God blijven, zullen de overgang naar de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde maken. Zij zullen zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, eendrachtig verenigen en zij zullen weer tot leven gewekt worden in een volmaakt lichaam en met een volmaakte ziel, net zoals het was toen Mijn Zoon opstond uit de dood. Deze staat van volmaaktheid is het grootste geschenk van God en bewijst hoe barmhartig Hij is. Dat is de redding die Mijn Zoon beloofde toen Hij Zijn pijniging aan het kruis onderging. En omwille van Zijn grote liefde voor de mensheid wenst Hij iedere ziel te redden, vooral diegenen die voor Hem verloren zijn.

Ik geef jullie allen nu een bijzonder, door Mijn Zoon gezegend, geschenk opdat aan alle zielen kwijtschelding van het vuur van de hel verleend zal worden. Mijn Zoon verlangt dat iedere ziel gered wordt, hoe zwaar hun zonden ook zijn. Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen. Jullie moeten hier onmiddellijk mee beginnen, en ermee doorgaan tot aan het einde van de tijd. Jullie moeten dit gebed in de loop van één kalendermaand gedurende zeven opeenvolgende dagen bidden, beginnend op een maandagochtend. Jullie moeten het op elk van de zeven dagen driemaal bidden, en op één van deze dagen moeten jullie vasten. Bij het vasten wordt jullie verzocht om tijdens de dag slechts één hoofdmaaltijd, en bij de andere twee maaltijden enkel water en brood, te eten.

Dit is het gebed dat jullie op elk van de zeven dagen moeten bidden 

Kruistochtgebed (130) ‘Kruistochtgebedsnoveen van redding’ 

Mijn geliefde Moeder van de Verlossing,
verkrijg a.u.b. voor alle zielen het geschenk van eeuwige redding,
door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.
 
Door Uw voorspraak pleit ik ervoor dat U zult bidden
om alle zielen te bevrijden uit de onderworpenheid aan Satan.
 
Vraag Uw Zoon a.u.b. om die zielen die Hem afwijzen,
Hem kwetsen met hun onverschilligheid
en die valse leerstellingen en valse goden aanbidden,
barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.
 
Wij bidden U, lieve Moeder,
te smeken om de genaden
om het hart te openen van die zielen
die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.

Mijn belofte om Mijn Zoon, Jezus Christus, bij te staan in Zijn plan voor de mensheid, bestaat erin om jullie allen, die Mijn rol als Middelares van alle Genaden en Medeverlosseres erkennen, samen te brengen zodat de hele wereld zich eendrachtig kan verenigen, in verbondenheid met Jezus Christus, jullie Redder en Verlosser.

Ga heen in vrede! Ik zal altijd voor jullie bidden, lieve kinderen, en Ik zal altijd gehoor geven aan jullie oproep om de mensheid in de ogen van God te verlossen.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing

**********************

MAGNíFICAT

Magníficat ánima mea Dóminum.
Et exultávit spíritus meus: in Deo salutári meo.
Quia respéxit humilitátem ancíllae suae:
Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.

Quia fécit mihi mágna qui pótens est: et sánctum nómen eius.
Et misericórdia eius in progénies et progénies timéntibus eum.
Fécit poténtiam in bráchio suo: dispérsit supérbos mente cordis sui.

Depósuit poténtes de sede: et exaltávit húmiles.
Esuriéntes implévit bonis: et dívites dimísit inánes.
Suscépit Ísrael púerum suum: recordátus misericórdiae suae.
Sicut locútus est ad patres nostros: Ábraham, et sémini eius in saecula.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto,
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculórum. Amen.

**********************

Kruistochtgebed 115 - ‘Om de gave van bekering’

        O Moeder van de Verlossing,

bedek mijn ziel met Uw tranen van verlossing.
 
Verlos mij van twijfels.
 
Verhef mijn hart
zodat ik de aanwezigheid van Uw Zoon zal voelen.
 
Breng mij vrede en vertroosting.
Bid opdat ik werkelijk bekeerd zal worden.
 
Help mij de waarheid aan te nemen
en open mijn hart
om de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen. Amen.

 

**********************

Kruistochtgebed 130 - Kruistochtgebedsnoveen van redding’ 

Mijn geliefde Moeder van de Verlossing,
verkrijg a.u.b. voor alle zielen het geschenk van eeuwige redding,
door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.
 
Door Uw voorspraak pleit ik ervoor dat U zult bidden
om alle zielen te bevrijden uit de onderworpenheid aan Satan.
 
Vraag Uw Zoon a.u.b. om die zielen die Hem afwijzen,
Hem kwetsen met hun onverschilligheid
en die valse leerstellingen en valse goden aanbidden,
barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.
 
Wij bidden U, lieve Moeder,
te smeken om de genaden
om het hart te openen van die zielen
die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.
 

 

02-06-2019 03:42

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans worden deze gebeden - 7  Juni (Help, bevrijd mij en voorbereiding)

 

(96 - 10, 12, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 62, 63, 74, 76, 89, 116, 127, 128, 129,134, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 151, 152, 159, 160, 161, 163, 165 - 96)

 

Dan bidden we het kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tot slot reciteren we het Kruistochtengebed 132** Satan antwoorden om deze missie te beschermen (Boodschap van 31 januari 2014)

** Als je deze kruistocht 50 keer wilt bidden, kun je het doen

 

 
Hoor nu Mijn gebed om jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Crusade Prayer 96" (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

01-05-2019 22:01

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans worden deze gebeden (7  Mei)

 

(96 -  9, 10, 34, 35, 48, 51, 69, 72, 75, 91, 92, 93, 94, 95, 97,101, 103, 108, 109, 115, 119, 121, 123, 145 , 163, 168 - 96)

 

Dan bidden we het kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tot slot reciteren we het Kruistochtengebed 132** Satan antwoorden om deze missie te beschermen (Boodschap van 31 januari 2014)

** Als je deze kruistocht 50 keer wilt bidden, kun je het doen

 

 
Hoor nu Mijn gebed om jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Crusade Prayer 96" (Boodschap van 25 januari 2013).

 

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

01-04-2019 00:37

 

Gebedsketen voor de bescherming van Europa


Beste vrienden, aangezien de feiten aantonen dat de vervulling van de profetieën zich ontvouwt, bevinden we ons inderdaad in een moment van grote onrust in Europa. Jezus heeft ons gevraagd om meer gebed voor Europa, wij nodigen u uit om een gebedsketting te maken om Europa te beschermen, altijd elke 13e van de maand.

Op deze dag alstublieft: ieder van ons bidt minstens 1 rozenkransen (of alle drie de vreugdevolle, de pijnlijke en glorieuze mysteries) en de kruistochtgebedsgroepen
(54, 33 en 31)

 

 

 

Het tweede zegel: Wereldoorlog 3

3.10 u

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet je meedelen dat een derde wereldoorlog op het punt staat zich in de wereld te ontvouwen.

Zoals je kunt zien, vloeien Mijn tranen deze morgen.

Het tweede zegel staat op het punt zich te ontvouwen zoals voorzegd aan Johannes, de Evangelist, in het Boek der Openbaring.

Het zal in Europa beginnen.

Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, nogmaals, betrokken zijn bij deze tragedie zoals het ook de voorgaande twee keren het geval was.

Wanneer dit aanvangt, zal er veel gebeuren om de economie te redden en de catastrofe zal Griekenland raken met een grote weerslag in Frankrijk.

Het Midden-Oosten zal er ook bij betrokken raken, met Israël en Iran op voet van oorlog, en Syrië zal een belangrijke rol spelen in de ondergang van Egypte.

Mijn dochter, Ik maak je wakker om je dit te vertellen, niet om je bang te maken, maar om dringend te verzoeken om veel gebed voor Europa op dit moment.  Lees hier het ganse boodschap

 

Kruistochtgebed (54) ‘Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog 3 af te zwakken’.

O Hemelse Vader,
in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,die enorm leed voor de zonden van de mensheid,help ons a.u.b. in deze moeilijke tijden die we tegemoet treden.
Help ons om de vervolging,die gepland wordt door hebzuchtige heersers en diegenendie Uw Kerken en Uw kinderen willen vernietigen,te overleven.
Wij smeken U, lieve Vader,om ons te helpen onze familie te voedenen red het leven van diegenendie tegen hun wil tot oorlog gedwongen zullen worden.
Wij houden van U, lieve Vader.Wij smeken U ons te helpen in onze tijd van nood.Behoed ons voor de greep van de Antichrist. Help ons om zijn teken, het teken van het Beest, te overlevendoor te weigeren het aan te nemen.Help diegenen die van U houdenom trouw te blijven aan Uw heilig Woordopdat U ons de genaden kunt verlenenom naar lichaam en ziel te overleven. Amen.


 

Mijn dochter, Ik besef dat dit nieuws misschien als een schok aankomt, maar denk eraan dat gebed en het Zegel van de Levende God (kruistochtgebed 33) Mijn volgelingen zal beschermen.

 

 

Kruistochtgebed (33)‘Richt jullie nu op en aanvaard het Zegel van de Levende God’

God de Vader vraagt dat iedereen dit Zegel aanneemt als bescherming, voor ieder van ons en onze families, gedurende de toekomstige moeilijke tijd waarin we zullen moeten leven.

 

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.
 
Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.
 
Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.
 
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.
 

 

Mijn volgelingen strekken zich uit over veel landen. Jullie moeten nu in gebed samenkomen om de Europese leiders, waarvan sommigen essentieel zijn bij het tot stand brengen van vreselijke tegenspoed aan onschuldige mensen, op hun goddeloze wegen te stoppen. Lees hier het ganse boodschap

 

Ik verzoek jullie dringend om dit kruistochtgebed (31) te bidden om hen tegen te houden.

O mijn Jezus,
laat mijn gebed Uw Heilige Geest inroepen
om neer te dalen op die leiders,
die gedreven worden door begeerte, hebzucht,
gierigheid en hoogmoed,
om een eind te maken
aan de vervolging van Uw onschuldige kinderen.
Ik vraag U om te verhinderen
dat armoede, hongersnood en oorlogen Uw kinderen verteren
en ik bid dat de Europese leiders hun hart zullen openen
voor de waarheid over Uw liefde. Amen.

 

 

01-04-2019 00:22

 

Onder verwijzing naar de boodschap van 7 februari 2011, waarin onze Heer ons vraagt om alle mensen te informeren over wat het Grote Nieuws is, hebben we hier de boodschappen verzameld die erover spreken.
Het is heel belangrijk dat we weten hoe we ons moeten voorbereiden en hoe we anderen kunnen helpen zich optimaal voor te bereiden.


**Tegenwoordig werken we aan deze boodschappen, waarbij we de links naar elke datum toevoegen, Ondertussen staan hier op de Nederlandstalige pagina van deze Mission alle Berichten over de Berichtgeving:

http://www.dewaarschuwing.be/boodschappen.html

 

 

28 jan, 2011

13 apr, 2011

10 mei 2011

 08 juni 2011

14 juni 2011

02 okt, 2011

08 okt, 2011

11 dec, 2011

 28 dec 2011

09 jan, 2012

20 jan, 2012

24 mei 2012

12 jul, 2012

17 juli 2012 (1)

17 juli 2012 (2)

 26 jul, 2012

 16 okt, 2012

08 dec, 2012

09 dec, 2012

20 feb, 2013

16 nov 2013

18 nov, 2013

07 dec, 2013

22 dec. 2013

 19 jan, 2014

31 jan, 2014

09 mrt, 2014

 23 dec., 2014

20 jan, 2015

04 feb, 2015

06 mei 2015

 

1 | 2 >>